Vilkår og betingelser

Aftalens indgåelse
Efter reservation af opbevaringsrum i container er foretaget og lejekontrakt indgået, modtager lejer en ordrebekræftelse og lejekontrakt fra Boxstation Aps per mail. Herefter fremsendes nøgle til det valgte containerdepot, så denne er leveret senest dagen før påbegyndelses af lejeperioden. Ønskes ekspreslevering af nøgle, kan Boxstation opkræve gebyr herfor.

 

Enhver udlejning af opbevaringsrum i containere hos Boxstation ApS sker på grundlag af nærværende vilkår og betingelser. Ved aftaleindgåelse får du som lejer råderet over et opbevaringsrum i en container. Det lejede er Boxstation ApS’ ejendom, og kan ikke erhverves af lejeren, ligesom det ikke kan gøres til som genstand for udlæg, udpantning o.l. Lejer har ingen afståelsesret eller fremlejeret, og lejeaftalen og det lejede kan ikke overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Boxstation ApS.

 

Aftale
Det lejede må ikke bruges til andet end opmagasinering / lagerplads. Lejer påtager sig enhver risiko ved benyttelse af det lejede.

I det lejede må der ikke opbevares gods, som kan være skadeligt for tredjemand eller for miljøet – herunder fyrværkeri/eksplosiver, brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer. Maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Køleskabe, frysere og lignende genstande, der indeholder væske eller på anden måde kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, skal være forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Der må ikke opbevares nogen former for madvarer eller ildelugtende varer, ligesom det ej heller i det lejede er tilladt at opbevare levende dyr.

 

Lejer er erstatningsansvarlig over for Boxstation ApS som udlejer, såfremt opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom. Erstatningsansvaret omfatter også andre typer af skade, hvor skaden kan henføres til lejer selv, eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede.

 

Opmagasinering i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som lejer måtte lide i forbindelse med lejemålet som følge af tyveri, skadedyr, brand, hærværk, vandskade m.v. Ved indgåelse af lejeaftalen accepterer lejer, at Boxstation ApS intet ansvar har for opmagasinerede genstande.

Alle forsikringer vedrørende opmagasinerede genstande tegnes og betales af lejer. Boxstation ApS er således uden ansvar for det opbevarede, og lejer opfordres til at kontakte eget forsikringsselskab med henblik på forsikring.

 

I forbindelse med overtagelse af lejemålet er lejer forpligtet til straks at undersøge det lejede opbevaringsdepot og reklamere over enhver fejl eller mangler. Overholdes fristen ikke, taber lejer retten til at gøre fejl eller mangler gældende senere. Lejer skal behandle det lejede forsvarligt, og holde orden heri. Lejer må ikke foretage indgreb og ændringer i det lejede, såsom opsætning af hylder, skilte m.m. Omkostninger til reparation af funktionsfejl opstået pga. lejers mislighold faktureres til lejer.

 

Støjende og anden generende adfærd for andre personer på området må ikke finde sted. Biler, trailere og andre genstande må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre. Efterlader lejer affald i det lejede eller på det øvrige omkringliggende område under eller efter lejeperioden, vil dette blive bortskaffet for lejers regning.

På Boxstation’s lokationer er rygning og enhver anden brug af åben ild strengt forbudt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden mulighed for tilbagebetaling af lejebeløb.

Udlejer er berettiget til at flytte den lejede container til anden beliggenhed på lagerpladsen, hvis påkrævet.
Udlejer har ret til at skaffe sig adgang til det lejede opbevaringsrum, når forholdene kræver det, eksempelvis såfremt det med rimelighed vurderes at der kan opstå fare for skader eller lækage. Retten til at skaffe sig adgang omfatter også udlejers udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt forbindelse med lejers misligholdelse af denne aftale. Udlejer har ligeledes efter skriftlig varsle overfor lejer mindst 14 dage forud ret til at skaffe sig adgang til det lejede i forbindelse med nødvendige reparationer, vedligeholdelsesarbejde og eftersyn m.m.

 

Lejer har adgang til det lejede opbevaringsrum i den af Boxstation Aps til enhver tid fastsatte åbningstid for den pågældende lokation. Adgang udenfor denne åbningstid kræver særskilt aftale med Boxstation Aps.

 

 

Ophør og fraflytning

Lejeaftalen kan af lejer opsiges med 30 dages varsel, gældende fra modtagelse af opsigelsen. Opsigelsen kan ske skriftligt eller på vores hjemmeside www.boxstation.dk. I forbindelse med kampagnetilbud kan der gælde en kampagnespecifik bindingsperiode, som vil fremgå i forbindelse med lejers tilbudsaccept.

Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges med 4 måneders skriftligt varsel med fraflytning ved udgangen af en kalendermåned. Ved lejers misligholdelse af aftalevilkårene kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning.

 

Ved lejeaftalens ophør er lejer forpligtet til at rydde det lejede samt rengøre dette inden kl. 12 på fraflytningsdagen (tidspunktet for lejeaftalens ophør). Såfremt lejer ikke har opfyldt denne forpligtelse inden fraflytning, er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede samt iværksætte eventuel påkrævet istandsættelse for lejers regning. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet eller tilbageleveret på aftalte fraflytningsdag, er lejerforpligtet til at betale leje i hele istandsættelsesperioden, dog minimum svarende til én måneds leje.

 

Betaling samt ændring af vilkår og priser

Leje af opbevaringsdepot hos Boxstation er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt, telefonisk eller via www.boxstation.dk.

 

Løbende trækker udlejer et beløb svarende til den aftalte pris for det lejede opbevaringsrum. Beløbet trækkes ved tilmelding til automatisk korttræk via det betalingskort, som lejer har tilknyttet ved bestillingen, eller via MobilePay.

 

Ved tilmelding til automatisk korttræk giver du samtidig tilladelse til, at betaling for hver påbegyndt måned automatisk bliver trukket en gang i måneden fra den konto, som du har oplyst ved oprettelse. Lejer er selv ansvarlig for, at kort- og kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af lejeaftalen samt ved hver ny kalendermåned. Såfremt de ikke længere er valide, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via en anden konto. Lejer er forpligtet til selv at registrere et nyt betalingskort, dette kan ske via www.boxstation.dk. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej

 

Hvis du betaler med MobilePay, bliver betalingen ligeledes trukket en gang hver måned. Du er selv ansvarlig for, at kontooplysninger i MobilePay er valide ved påbegyndelsen af lejeaftalen samt hver kalendermåned. Såfremt de ikke længere er valide, vil din adgang blive spærret. Dine betalingsoplysninger håndteres udelukkende i henhold til din aftale med MobilePay. MobilePay modtager dit kundenummer, et unikt betalings-id og det beløb, der skal betales til Boxstation, hvorefter vi modtager besked fra MobilePay, om beløbet er betalt.

 

Hvis du ønsker at afvise en betaling eller har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til Boxstation. I medfør af Betalingstjenesteloven har du desuden mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til din bank.

 

Betales der ikke rettidigt, pålægges et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker, samt morarente på 2% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Hvis det skyldige beløb sendes til inkasso, er lejer forpligtet til at betale Boxstation Aps de omkostninger, der er forbundet hermed. Ønsker lejer at modtage månedlig faktura per mail, vil der blive pålagt et regningsgebyr.

 

Boxstation forbeholder sig ret til at ændre prisen på det lejede opbevaringsdepot. Ved prisændringer fremsendes en individuel varsling minimum 30 dage forud for den dato, hvorpå prisjusteringen gælder fra. Varslingen vil ske via mail til den af lejer oplyste kontakt-mailadresse, eller via sms til det mobilnummer, der er tilknyttet aftalen. I forbindelse med en varslet prisstigning er lejer berettiget til at opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttræden, dog med minimum 14 dages varsel.

 

Misligholdelse

Overskrides frist for lejebetaling med 10 dage eller mere har Boxstation ret til at forhindre lejers adgang til det lejede, og Boxstation har ret til at ophæve lejeaftalen. I tilfælde af, at lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer fortsat forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokation, og det lejede afleveres i ryddet og rengjort stand. Boxstation har ret til at kræve erstatning for det tab (inkl. renter og omkostninger), som Boxstation pådrages ved lejers misligholdelse.

 

Såfremt lejer misligholder lejeaftalen, har Boxstation tilbageholdelsesret i de genstande, der opbevares på tidspunktet for misligholdelse. Denne tilbageholdelsesret udøves for at sikre Boxstation dækning af ethvert krav, som Boxstation må have mod lejer, herunder rimelige omkostninger, som Boxstation må afholde i forbindelse med lejers misligholdelse. De tilbageholdte genstande, overgives til Boxstation i håndpant som sikkerhed for de krav, udlejer har mod lejer.

 

Lejer meddeler Boxstation uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge og/eller bortskaffe de effekter, der forefindes i depotet på tidspunktet for Boxstations spærring af det lejede sfa. lejers eventuelle misligholdelse. Et eventuelt provenu fra salget bruges til dækning af de krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Boxstations udøvelse af rettighederne i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den fastsatte betalingsfrist i påkravet.

 

Fortrydelsesret

Ved reservation af opbevaringsdepot hos Boxstation er der en fortrydelsesret på 72 timer. Denne fortrydelsesret regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige fra at bestilling sker på Boxstations hjemmeside til den udløber 72 timer efter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis der sendes en meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Fortrydelsesretten kan kun benyttes, såfremt opbevaringsdepotet endnu ikke er taget i brug – dette anerkendes og gives udtrykkeligt samtykke til, når opbevaringsdepotet bestilles.
Hvis lejer vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal lejer – inden opbevaringsdepotet tages i brug, og inden udløbet af de 72 timer  – i en klar og utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til til Boxstation Aps, Lykkesholms Allé 7B, 3., 1902 Frederiksberg C eller på kontakt@boxstation.dk. I henvendelsen bedes oplyst følgende: Navn, email-adresse, ordrenummer samt telefonnummer oplyst ved oprettelsen.

 

Fortrolighedspolitik

Boxstation afslører ikke information om kunder til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Således vil Boxstation ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller andre personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.

 

Reklamation

En klage over en tjenesteydelse eller vare købt hos Boxstation kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Adressen er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning online via www.forbrug.dk.

 

Øvrige bestemmelser

Adresseændring og ændring af kontaktinfo (telefonnummer, email m.v). skal straks af lejer meddeles til Boxstation. Meddelelser, som Boxstation sender til den seneste af lejer oplyste adresse (postadresseeller email), er altid bindende for lejer. Ved indgåelse af lejeaftale med Boxstation, giver lejer samtidig samtykke til at Boxstation må kontakte lejer telefonisk og med elektronisk post.

 

Efterlader lejer affald i det lejede eller på det øvrige område enten under eller efter lejeperioden, vil dette blive bortskaffet for lejers regning.

 

Lejer får udleveret én nøgle til den lejede container, samt evt. adgangskode eller kort, der giver adgang til det relevante lagerområde. Disse skal returneres straks ved lejeforholdets udløb. Såfremt enten nøgle, containerlås eller det evt. udleverede nøglekort bortkommer eller beskadiges, hæfter lejer for udstedelse af nyt kort. For dette opkræver Boxstation hos lejer et rimeligt beløb for erstatning af det bortkomne eller beskadigede, dog minimum DKK 500,-.

 

Det forudsættes af Boxstation, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der har adgang til del lejede har lejers samtykke hertil. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

 

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr på Boxstations lokationer.

 

Skulle det lejede opbevaringsdepot blive ødelagt ved brand eller anden type ulykke, så bortfalder lejeaftalen, og Boxstation er ikke forpligtet til at tilbyde lejer at leje andet opbevaringsdepot som erstatning hverken før eller efter genopførelse/reparation.

 

Parterne er enige om at lejeaftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen, og at alle tvister i forbindelse med nærværende lejekontakt afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

 

Reklamation

Boxstation tager forbehold for eventuelle tryk- og stavefejl, udsolgte varer, prisændringer, produktbeskrivelser etc. angivet på vores hjemmeside.