Vilkår og betingelser

Aftalens indgåelse
Boxstation ApS (herefter ”Boxstation”) driver virksomhed ved udlejning af opbevaringsplads i depotrum og containere på Boxstations adresser (herefter benævnt ”opbevaringsrum på Boxstations område”) og ved udlejning af containere, der opstilles ved lejers egen adresse (herefter benævnt ”container, der opstilles ved lejers egen adresse”).

Opbevaringsrum på Boxstations område og containere, der opstilles ved lejers egen adresse, benævnes samlet ”det lejede”. Både ved leje af opbevaringsrum på Boxstations område og ved leje af container, der opstilles ved lejers egen adresse, accepteres nærværende ”Vilkår og betingelser”.

Ved leje af opbevaringsrum på Boxstations område modtager lejer en ordrebekræftelse per mail med kode til porten og nøgleboks med nøgle til hængelåsen til det valgte opbevaringsrum. Lejeperioden påbegyndes kl. 00.00 fra den dato der er valgt ved bookingen og gælder indtil skriftlig opsigelse jf. betingelserne for dette.

Ved leje af container, der opstilles ved lejers egen adresse, modtager lejer en ordrebekræftelse per mail. Lejeperioden påbegyndes fra den dato containeren leveres og gælder indtil skriftlig opsigelse, jf. betingelser for dette.

Såvel leje af opbevaringsrum på Boxstations område som leje af container, der opstilles ved lejers egen adresse, sker på grundlag af nærværende vilkår og betingelser. Ved aftaleindgåelse vedrørende leje af opbevaringsrum på Boxstations område får du som lejer råderet over et opbevaringsrum i en container. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen uden for det lejede. Ved leje af container, der opstilles ved lejers egen adresse, får du som lejer råderet over den container, der opstilles på den valgte adresse. Det lejede opbevaringsrum på Boxstations område eller er den lejede container, der opstilles ved lejers egen adresse, er Boxstations ejendom, og kan ikke erhverves af lejeren, ligesom det ikke kan gøres til som genstand for udlæg, udpantning o.l. Lejer har ingen afståelsesret eller fremlejeret, og lejeaftalen og det lejede kan ikke overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Boxstation.

Aftale
Det lejede opbevaringsrum på Boxstations område eller er den lejede container, der opstilles ved lejers egen adresse, må ikke bruges til andet end opmagasinering / lagerplads. Lejer påtager sig enhver risiko ved benyttelse af det lejede. Lejer er erstatningsansvarlig over for Boxstation, såfremt opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på Boxstations, eller øvrige lejeres, ejendom, herunder også skader på fast ejendom, personer, biler, eller løsøre. Erstatningsansvaret omfatter også andre typer af skade, hvor skaden kan henføres til lejer selv, eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede.

I det lejede må der ikke opbevares gods, som kan være skadeligt for tredjemand eller for miljøet – herunder, men ikke begrænset til, fyrværkeri/eksplosiver, brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer. Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Køleskabe, frysere og lignende genstande, der indeholder væske eller på anden måde kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, skal være forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Der må ikke opbevares nogen former for madvarer (uanset emballage eller opbevaring) eller ildelugtende varer, ligesom det ej heller i det lejede er tilladt at opbevare levende dyr. Det lejede må heller ikke benyttes til skrald eller affald.

Opmagasinering i det lejede opbevaringsrum på Boxstations område eller er den lejede container, der opstilles ved lejers egen adresse, sker for lejers regning og risiko. Boxstation er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som lejer måtte lide i forbindelse med lejemålet som følge af tyveri, skadedyr, brand, hærværk, vandskade m.v. Ved indgåelse af lejeaftalen accepterer lejer, at Boxstation intet ansvar har for opmagasinerede genstande.

Alle forsikringer vedrørende opmagasinerede genstande tegnes og betales af lejer. Boxstation er således uden ansvar for det opbevarede, og lejer opfordres til at kontakte eget forsikringsselskab med henblik på forsikring. Ved leje af containere, der opstilles ved lejers egen adresse, bærer Boxstation ansvaret for containeren under transporten til lejers adresse og igen under transporten, når den afhentes på lejers adresse. Mens containeren er på lejers adresse, bærer lejer det fulde ansvar for containeren. Lejer er forpligtet til at sikre, at selve containeren også er omfattet af lejers forsikring mod tyveri, bortkomst, skadedyr, brand, graffiti, påkørsel, hærværk, vandskade m.v.

I forbindelse med overtagelse af det lejede er lejer forpligtet til straks at undersøge det lejede opbevaringsrum på Boxstations område eller den lejede container, der opstilles ved lejers egen adresse, og reklamere over enhver fejl eller mangler. Har Boxstation ikke modtaget en skriftlig reklamation inden for 48 timer fra overtagelsen, taber lejer retten til at gøre fejl eller mangler gældende senere. Lejer skal behandle det lejede forsvarligt, og holde orden heri. Lejer må ikke foretage indgreb og ændringer i det lejede, såsom opsætning af hylder, skilte, lys m.m. Omkostninger til reparation af funktionsfejl, opstået pga. lejers misligholdelse, faktureres til lejer.

Støjende og anden generende adfærd for andre personer på Boxstations område må ikke finde sted. Biler, trailere og andre genstande må ikke henstilles således på Boxstations område, at de generer ind- og udkørslen for andre. Efterlader lejer affald i det lejede eller på det øvrige omkringliggende område under eller efter lejeperioden, vil dette blive bortskaffet for lejers regning. Der afregnes DKK 500,- kr. per påbegyndte time inkl. moms, samt eventuelle andre omkostninger og gebyrer for bortskaffelse af affald.

På Boxstations område er rygning og enhver anden brug af åben ild strengt forbudt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden mulighed for tilbagebetaling af lejebeløb. Boxstation er berettiget til at flytte det lejede opbevaringsrum på Boxstations område til anden beliggenhed på afdelingen, hvis påkrævet.

Boxstation har ret til at skaffe sig adgang til det lejede opbevaringsrum på Boxstations område eller den lejede container, der opstilles ved lejers egen adresse, når forholdene kræver det, eksempelvis såfremt det med rimelighed vurderes at der kan opstå fare for skader eller lækage. Retten til at skaffe sig adgang omfatter også Boxstations udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt i forbindelse med lejers misligholdelse af denne aftale. Boxstation har ligeledes efter skriftligt varsel overfor lejer, mindst 14 dage forud, ret til at skaffe sig adgang til det lejede opbevaringsrum på Boxstations område eller til den lejede container, der opstilles ved lejers egen adresse, i forbindelse med nødvendige reparationer, vedligeholdelsesarbejde og eftersyn m.m.

Lejer har adgang til lejede opbevaringsrum på Boxstations område i den af Boxstation til enhver tid fastsatte åbningstid for den pågældende afdeling. Adgang udenfor denne åbningstid kræver særskilt aftale med Boxstation. Der kan forekomme enkelte perioder hvor afdelingen er lukket.

Placering af containere, der opstilles ved lejers egen adresse
Containeren leveres i løbet af dagen – med mindre andet er aftalt skriftligt med Lejer. Lejer er forpligtet til at drage omsorg for, at stedet, hvor containeren skal placeres, er ryddet for uvedkommende genstande, og at adgangsvejene til stedet ligeledes er ryddede, sneryddede og farbare. Containeren skal placeres på lejers private grund eller umiddelbart uden for lejers grund, idet lejer i så fald skal sikre, at der er tilladelse hertil. Det er lejers ansvar at anvise transportøren en korrekt og lovlig placering af containeren og det er lejers ansvar at sikre sig de fornødne tilladelser til placeringen.

Lejer er forpligtet til at være til stede ved levering af containeren, således at lejer kan anvise den korrekte placering. Såfremt lejer ikke er til stede ved leveringen, kan containeren placeres af transportøren uden ansvar for transportøren eller Boxstation, ligesom transportøren kan vælge at køre tilbage med containeren. Er der ikke plads til containeren eller vurderer transportøren, at den anviste placering ikke er lovlig eller i øvrigt ikke er egnet, er Boxstation berettiget til at køre tilbage med containeren. I tilfælde af sådan forgæves levering, er Boxstation berettiget til at opkræve ekstra omkostninger, minimum DKK 1.495 ekskl. moms (DKK 1.868,75 inkl. moms). Enhver form for afmærkning eller afskærmning af containeren er lige ledes lejers ansvar. Boxstation kan ikke tage ansvar for placering på offentlig vej, offentlige parkeringsarealer, fællesarealer eller lignende.

Lejer er uberettiget til selv at flytte eller transportere containeren.

Boxstation er ikke ansvarlig for skade på græs, beplantning, kantsten, fliser eller anden belægning i forbindelse med levering af containeren eller som sker som følge af det tryk, som containerens vægt medfører.

Opsigelse

Der er ingen opsigelsesperioden hos os. Ved opsigelse udløber din lejeaftale automatisk ved udgangen af den periode du har betalt for.

Eksempel: Har du betalt frem til den 8. i en måned, og opsiger dit abonnement den 4. i en måned, så ophører lejemålet automatisk 4 dage efter din opsigelse.

Din box skal selvfølgelig være tømt og nøglen skal være afleveret i vores key drop inden udgangen af perioden.

Opsigelsen skal ske skriftligt til kundeservice@boxstation.dk. I forbindelse med kampagnetilbud kan der gælde en kampagnespecifik bindingsperiode, som vil fremgå i forbindelse med lejers tilbudsaccept.

Lejeaftalen kan af Boxstation frit opsiges med 3 måneders skriftligt varsel med ophør ved udgangen af en kalendermåned. Ved lejers misligholdelse af aftalevilkårene kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning.

Ved lejeaftalens ophør er lejer forpligtet til at rydde det lejede samt rengøre dette inden kl. 23.59 på fraflytningsdagen (tidspunktet for lejeaftalens ophør). Såfremt lejer ikke har opfyldt denne forpligtelse inden fraflytning, er Boxstation berettiget til at tømme og rengøre det lejede samt iværksætte eventuel påkrævet istandsættelse for lejers regning. Boxstation er endvidere berettiget til at afhente lejede containere ved lejers egen adresse. Boxstation vælger i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejede opbevaringsrum på Boxstations område ikke tømt og tilbageleveret på aftalte ophørsdag, og er lejede containere, der opstilles ved lejers egen adresse, ikke tømt og klar til afhentning på aftalte ophørsdag, er lejer forpligtet til at betale leje i hele istandsættelsesperioden, dog minimum svarende til én måneds leje.

Ved leje af containere, der opstilles ved lejers egen adresse, er Boxstation berettiget til at afhente containeren fra ophørsdagen og indtil 15 kalenderdage herefter.

Betaling samt ændring af vilkår og priser
Betaling for leje af opbevaringsrum på Boxstations område og af containere, der opstilles ved lejers egen adresse, udføres umiddelbart efter bookingen er gennemført på det opgivne kreditkort og dækker fra bookingdato til udgangen af den første hele lejede måned.

Leje af opbevaringsrum på Boxstations område og leje af containere, der opstilles ved lejers egen adresse, er fortløbende og fortsætter, indtil lejemålet opsiges skriftligt til kundeservice@boxstation.dk.

Løbende trækker Boxstation et beløb svarende til den aftalte pris for det lejede. Beløbet trækkes ved tilmelding til automatisk korttræk via det betalingskort, som lejer har tilknyttet ved bestillingen.

Ved tilmelding til automatisk korttræk giver du samtidig tilladelse til, at betaling for hver påbegyndt måned automatisk bliver trukket en gang i måneden fra den konto, som du har oplyst ved oprettelse. Lejer er selv ansvarlig for, at kort- og kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af lejeaftalen samt ved hver leje for en ny måned. Såfremt de ikke længere er valide, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne opdatere dine betalingsoplysninger. Lejer er forpligtet til selv at registrere et nyt betalingskort, hvilket kan ske via www.boxstation.dk. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej.

Hvis lejer ønsker at afvise en betaling eller har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til Boxstation. I medfør af Betalingstjenesteloven har du desuden mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til din bank.

Betales der ikke rettidigt, pålægges et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker, samt morarente, som svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8%-point p.a. Hvis det skyldige beløb sendes til inkasso, er lejer forpligtet til at betale Boxstation de omkostninger, der er forbundet hermed. Ønsker lejer at modtage månedlig faktura per mail, forbeholder Boxstation sig til at pålægge et fakturagebyr.

Boxstation forbeholder sig ret til at ændre prisen på det lejede opbevaringsrum på Boxstations område eller den lejede container, der opstilles på lejers adresse. Ved prisændringer fremsendes en individuel varsling minimum 30 dage forud for den dato, hvorpå prisjusteringen gælder fra. Varslingen vil ske via mail til den af lejer oplyste kontakt-mailadresse, der er tilknyttet aftalen. I forbindelse med en varslet prisstigning er lejer berettiget til at opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttræden, dog minimum inden for løbende måned.

 

Ved bortkommet/mistet nøgle til hængelåsen, bortkommet hængelås eller ved påsætning af bloklås på containeren opkræves følgende:

  • 1. nøgle mistet: 750 kr.
  • 2. nøgle mistet: 1.000 kr.
  • Mistet hængelås: 1.000 kr.
  • Påsætning eller fjernelse af bloklås: 500 kr.

 

Misligholdelse
Overskrides frist for lejebetaling fremsendes en rykker til lejer. 10 dage efter afsendelse af 3. rykker har Boxstation ret til at forhindre lejers adgang til lejede opbevaringsrum, og Boxstation har ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. Sagen overdrages til inkasso, hvilket kan medføre yderligere gebyrer og omkostninger for lejer. I tilfælde af, at lejeaftalen opsiges eller ophæves af Boxstation, er lejer fortsat forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra Boxstations område, og det lejede opbevaringsrum afleveres i ryddet og rengjort stand. Ved leje af containere, der opstilles ved lejers egen adresse, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra containeren og containeren er gjort klar til afhentning i ryddet og rengjort stand. Boxstation har ret til at kræve erstatning for det tab (inkl. renter og omkostninger), som Boxstation pådrages ved lejers misligholdelse.

Såfremt lejer misligholder lejeaftalen, har Boxstation tilbageholdelsesret i de genstande, der opbevares på Boxstations område på tidspunktet for misligholdelse. Denne tilbageholdelsesret udøves for at sikre Boxstation dækning af ethvert krav, som Boxstation må have mod lejer, herunder rimelige omkostninger, som Boxstation må afholde i forbindelse med lejers misligholdelse. De tilbageholdte genstande, overgives til Boxstation i håndpant som sikkerhed for de krav, Boxstation har mod lejer.

Lejer meddeler Boxstation uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge og/eller bortskaffe de effekter, der forefindes i opbevaringsrummet på Boxstations adresse eller i den container, der opstilles ved lejers egen adresse, på tidspunktet for Boxstations spærring af det lejede i tilfælde af lejers eventuelle misligholdelse. Et eventuelt provenu fra salget bruges til dækning af de krav, Boxstation måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Boxstations udøvelse af rettighederne i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den fastsatte betalingsfrist i påkravet.

Fortrydelsesret
Ved reservation af opbevaringsrum på Boxstations område eller ved bestilling af container til opstilling ved lejers egen adresse er der en fortrydelsesret på 14 dage, såfremt bestillingen sker online eller telefonisk eller i øvrigt har karakter af et fjernsalg. Dette gælder dog ikke, såfremt lejer er erhvervsdrivende, i hvilket tilfælde der ikke er fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige fra at bestilling sker på Boxstations hjemmeside til den udløber 14 dage efter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis der sendes en meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Fortrydelsesretten kan kun benyttes, såfremt opbevaringsrummet på Boxstations område eller containeren, der opstilles ved lejers egen adresse, endnu ikke er taget i brug – dette anerkendes og gives udtrykkeligt samtykke til, når det lejede bestilles.

Hvis lejer vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal lejer – inden det lejede tages i brug, og inden udløbet af de 14 dage – i en klar og utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Boxstation, Kronprinsessegade 46E, 1306 København K eller på kundeservice@boxstation.dk. I henvendelsen bedes oplyst følgende: Navn, e-mailadresse, ordrenummer samt telefonnummer oplyst ved oprettelsen.

Ved udøvelse af containere, der opstilles ved lejers egen adresse, skal lejer refundere Boxstation eventuel udgift til levering og afhentning af containeren.

Fortrolighedspolitik
Boxstation afslører ikke information om kunder til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Således vil Boxstation ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller andre personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.

Reklamation
En klage over en tjenesteydelse eller vare købt hos Boxstation kan af lejere, som er forbrugere, indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Adressen er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning online via www.forbrug.dk. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage, hvilket kan være relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Du kan klage via http://ec.europa.eu/odr.

Øvrige bestemmelser
Adresseændring og ændring af kontaktinfo (telefonnummer, e-mail m.v.) skal straks af lejer opdateres på lejers profil på www.boxstation.dk. Meddelelser, som Boxstation sender til den seneste af lejer oplyste adresse (postadresse eller e-mail), er altid bindende for lejer. Ved indgåelse af lejeaftale med Boxstation, giver lejer samtidig samtykke til at Boxstation må kontakte lejer telefonisk og med elektronisk post vedrørende det lejede.

Efterlader lejer affald i det lejede eller på det øvrige område enten under eller efter lejeperioden, vil dette blive bortskaffet for lejers regning. Der afregnes DKK 500,- per påbegyndte time inkl. moms, samt eventuelle andre omkostninger og gebyrer for bortskaffelse af affald.

Lejer får udleveret én nøgle til det lejede opbevaringsrum på Boxstations område eller den lejede container, der opstilles ved lejers egen adresse. Ved leje af opbevaringsrum på Boxstations område får lejer evt. adgangskode eller kort, der giver adgang til det relevante lagerområde. Lejer skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende vis. Såfremt lejer ønsker at flere personer skal have adgang til området, er lejer ansvarlig for disse personers brug af koden. Nøgle eller kort skal returneres straks ved lejeforholdets udløb. Såfremt enten nøgle, containerlås eller det evt. udleverede nøglekort bortkommer eller beskadiges, hæfter lejer for udstedelse af nyt kort. For dette opkræver Boxstation hos lejer et rimeligt beløb for erstatning af det bortkomne eller beskadigede, dog minimum DKK 500,- inkl. moms.

Det forudsættes af Boxstation, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der har adgang til det lejede har lejers samtykke hertil. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr på Boxstations område.

Skulle det lejede opbevaringsrum på Boxstations område eller den lejede container, der opstilles ved lejers egen adresse, blive ødelagt ved brand eller anden type ulykke, så bortfalder lejeaftalen, og Boxstation er ikke forpligtet til at tilbyde lejer at leje andet opbevaringsrum eller container som erstatning hverken før eller efter genopførelse/reparation.

Parterne er enige om at lejeaftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen, og at alle tvister i forbindelse med nærværende lejekontrakt afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Reklamation
Boxstation tager forbehold for eventuelle tryk- og stavefejl, udsolgte varer, prisændringer, produktbeskrivelser etc. angivet på vores hjemmeside.